Beschikking Publicatie -

Conform art. 8.2, tweede lid, Landsverordening inzake concurrentie maakt de Fair Trade Authority Curaçao (FTAC) bekend dat op 21 december 2021 de “Beschikking op bezwaar Curaçao Public Aquarium N.V. tegen de beschikking inzake collectieve bepaling verkoopprijzen toeristische rondritten Mega Pier”, met zaaknummer A.0003.20 is vastgesteld.

Sea Aquarium is in de gelegenheid gesteld haar zienswijze op de ontwerp-beschikking van de bestreden beschikking te geven. Sea Aquarium heeft in haar zienswijze naar voren bracht dat zij ten onrechte als partij is aangemerkt, omdat Sea Aquarium uitsluitend pre-paid toeristen op de Mega-Pier ophaalt. Sea Aquarium heeft daarbij echter geen documenten overgelegd waarmee het door haar gestelde werd gestaafd. Daarop is Sea Aquarium door de FTAC verzocht de ingediende zienswijze met documenten te onderbouwen. Hierbij is een termijn gegeven tot 9 april 2021. Deze termijn is verlopen zonder dat documenten van Sea Aquarium werden ontvangen.

Nu derhalve geen bewijs was overgelegd waarmee Sea Aquarium het tegendeel heeft bewezen van hetgeen op basis van uitgebreid onderzoek in de ontwerp-beschikking is gesteld, heeft de FTAC haar in de bestreden beschikking als overtreder van artikel 3.1, eerste lid, van de Landsverordening inzake concurrentie aangemerkt en haar de bindende aanwijzing opgelegd.

Bij brief van 21 juli 2021 heeft Sea Aquarium een bezwaarschrift voorzien van een bijlage tegen de bestreden beschikking ingediend. Bij het bezwaarschrift heeft Sea Aquarium een document overgelegd, zijnde een contract met een cruiseline waaruit blijkt dat Sea Aquarium toeristen bij de Mega-Pier ophaalt die vooraf via de cruiseline hebben betaald. Tijdens het door FTAC verrichte onderzoek is duidelijk geworden dat touroperators niet zowel op de pre-paid als op de post-paid markt actief (mogen) zijn. Nu uit het door Sea Aquarium in bezwaar overgelegde contract alsnog blijkt dat zij actief is op de pre-paid markt, is daarmee voldoende komen vast te staan dat Sea Aquarium geen post-paid touroperator is.

Gelet hierop stelt de FTAC zich alsnog op het standpunt dat Sea Aquarium niet als overtreder van artikel 3.1, eerste lid, van de Landsverordening inzake concurrentie is aan te merken. Het bezwaar van Sea Aquarium wordt gegrond verklaard. De bestreden beschikking wordt herroepen voor zover Sea Aquarium daarbij als overtreder van artikel 3.1, eerste lid, van de Landsverordening inzake concurrentie is aangemerkt en haar daarbij een bindende aanwijzing als bedoeld in artikel 7.1, eerste lid, van de Landsverordening inzake concurrentie is opgelegd.

Natuurlijke personen of rechtspersonen, die door deze beschikking rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen daartegen beroep instellen bij het Gerecht in Eerste Aanleg Curaçao. De termijn hiervoor bedraagt zes weken na de dag waarop de beschikking is bekendgemaakt in de Landscourant.

Conform artikel 7.1, lid 1 sub a jo. artikel 8.1 van de Landsverordening inzake concurrentie ligt de beschikking vanaf vijf dagen na de publicatie in de Landscourant voor een termijn van 6 weken ter inzage bij de FTAC, met uitzondering van (bedrijfs-)vertrouwelijke informatie. De beschikking wordt conform artikel 9.1 Landsverordening inzake concurrentie ook op het internet beschikbaar gesteld, op de website van de FTAC.

Het volledige besluit is hier terug te vinden.