Bent u het niet eens met een beschikking van de Fair Trade Authority Curaçao? Dan kunt u, bij voldoende belang, hiertegen in bezwaar of beroep gaan. Dit is geregeld in de Curaçaose Landsverordening Administratieve Rechtspraak. Bij een bezwaar zal de FTAC de beslissing opnieuw beoordelen op basis van uw bezwaren. Bij beroep wordt een beschikking van de FTAC voorgelegd aan het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao.


Bezwaarschrift
Een bezwaarschrift kan ingediend worden door een belanghebbende binnen zes weken na een beschikking. Een belanghebbende is een rechtspersoon of individu die rechtstreeks in zijn belangen is geraakt door een beslissing van de FTAC.

Uw bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend bij de FTAC. Ook moet het ten minste de volgende informatie bevatten:

  1. de naam, voornamen en de woonplaats van de bezwaarde en, indien het door een gemachtigde wordt ingediend, tevens de naam, voornamen en woonplaats van de gemachtigde;
  2. een duidelijke omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaarschrift zich richt;
  3. de gronden waarop het bezwaar berust, waaronder het belang dat de bezwaarde bij de beschikking heeft;
  4. een aanduiding van hetgeen de bezwaarde wil;
  5. de ondertekening door de bezwaarde of zijn gemachtigde;
  6. de keuze van een woonplaats in Curaçao, indien de bezwaarde geen woonplaats heeft in Curaçao.

Voeg bij het bezwaarschrift zo mogelijk een kopie van de beschikking waartegen u bezwaar maakt en de overige op de beschikking betrekking hebbende stukken.

Na indiening van uw bezwaarschrift ontvangt u een bewijs van ontvangst en wordt de verdere behandeling aan u medegedeeld. U kunt uitgenodigd worden voor een hoorzitting. Binnen vier maanden neemt de FTAC een beslissing op uw bezwaar. Deze termijn kan met ten hoogste dertig dagen worden verlengd. Tegen een beslissing op bezwaar staat beroep open bij het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao.

De FTAC volgt bij de behandeling van bezwaarschriften de procedure van artikel 54 t/m 69b Landsverordening Administratieve Rechtspraak. De FTAC heeft geen adviescommissie in de zin van artikel 70 Landsverordening Administratieve Rechtspraak.