Bent u het oneens met een beschikking of andere gedragingen van de FTAC? Dan kunt u hiertegen in bezwaar gaan of een klacht indienen. Hieronder staat allereerst de procedure uitgelegd om in bezwaar te gaan tegen beschikkingen van de FTAC. Daarna wordt uitgelegd hoe u kunt klagen over andere gedragingen van de FTAC.

Ik ben het niet eens met een beschikking van de FTAC

Bent u het niet eens met een beschikking van de Fair Trade Authority Curaçao? Dan kunt u, bij voldoende belang, hiertegen in bezwaar of beroep gaan. Dit is geregeld in de Curaçaose Landsverordening Administratieve Rechtspraak. Bij een bezwaar zal de FTAC de beslissing opnieuw beoordelen op basis van uw bezwaren. Bij beroep wordt een beschikking van de FTAC voorgelegd aan het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao.

Een bezwaarschrift kan ingediend worden door een belanghebbende binnen zes weken na een beschikking. Een belanghebbende is een rechtspersoon of individu die rechtstreeks in zijn belangen is geraakt door een beslissing van de FTAC.

Uw bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend bij de FTAC. Ook moet het ten minste de volgende informatie bevatten:

  1. de naam, voornamen en de woonplaats van de bezwaarde en, indien het door een gemachtigde wordt ingediend, tevens de naam, voornamen en woonplaats van de gemachtigde;
  2. een duidelijke omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaarschrift zich richt;
  3. de gronden waarop het bezwaar berust, waaronder het belang dat de bezwaarde bij de beschikking heeft;
  4. een aanduiding van hetgeen de bezwaarde wil;
  5. de ondertekening door de bezwaarde of zijn gemachtigde;
  6. de keuze van een woonplaats in Curaçao, indien de bezwaarde geen woonplaats heeft in Curaçao.

Voeg bij het bezwaarschrift zo mogelijk een kopie van de beschikking waartegen u bezwaar maakt en de overige op de beschikking betrekking hebbende stukken.

Na indiening van uw bezwaarschrift ontvangt u een bewijs van ontvangst en wordt de verdere behandeling aan u medegedeeld. U kunt uitgenodigd worden voor een hoorzitting. Binnen vier maanden neemt de FTAC een beslissing op uw bezwaar. Deze termijn kan met ten hoogste dertig dagen worden verlengd. Tegen een beslissing op bezwaar staat beroep open bij het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao.

De FTAC volgt bij de behandeling van bezwaarschriften de procedure van artikel 54 t/m 69b Landsverordening Administratieve Rechtspraak. De FTAC heeft geen adviescommissie in de zin van artikel 70 Landsverordening Administratieve Rechtspraak.

Ik heb een klacht over gedrag van de FTAC of van haar medewerkers

De FTAC tracht zo zorgvuldig mogelijk te handelen. Heeft u desondanks een klacht over gedragingen van (medewerkers van) de FTAC-organisatie? Dan kunt u een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van de FTAC. Deze klachtenfunctionaris adviseert de FTAC (het bestuur) over de afhandeling van de klacht. De FTAC beslist over de afhandeling van de klacht.

Waar kan ik een klacht over de FTAC indienen?
Schriftelijke klachten kunnen rechtstreeks worden ingediend per e-mail op info@ftac.cw, t.a.v. de klachtenfunctionaris, of bij:

Fair Trade Authority Curacao, t.a.v. de klachtenfunctionaris
Pietermaai 6
Willemstad, Curaçao

Aan welke eisen moet mijn klacht voldoen?
Vermeld in uw schriftelijke klacht ten minste:

Wanneer kan ik geen klacht indienen?
Uw klacht hoeft niet in behandeling te worden genomen als deze betrekking heeft op een gedraging:

Een klacht hoeft ook niet in behandeling genomen te worden door de klachtenfunctionaris indien het belang van de klager dan wel het gewicht van de gedraging kennelijk onvoldoende is.

Behandeling van de klacht
Als aan de voorwaarden van een klacht is voldaan, dan neemt de klachtenfunctionaris van de FTAC uw klacht in behandeling. Daarvoor zult u worden gehoord door de klachtenfunctionaris. De behandeling van de klacht is vertrouwelijk. De klachtenfunctionaris adviseert de FTAC over een beslissing op de klacht. De FTAC beslist over de klacht en zal u schriftelijk in kennis stellen van de beslissing.

De gehele Klachtenregeling van de FTAC kunt u hier lezen.