Persbericht Publicatie -

De Fair Trade Authority Curacao (FTAC) heeft onderzoek verricht naar coördinatie van marktgedrag tussen Curaçao Ports Authority (CPA) en touroperators die vanaf de Mega Pier post-paid toeristische rondritten aanbieden.
De resultaten van dat onderzoek zijn opgenomen in de “Ontwerpbeschikking inzake collectieve bepaling verkoopprijzen toeristische rondritten Mega Pier door CPA en Touroperators ” van 29 januari 2021.
In de ontwerpbeschikking komt de FTAC tot de conclusie dat de afspraak tussen CPA en post paid touroperators, om een minimumprijs van $20 in rekening te brengen voor post-paid toeristische rondritten vanaf de Mega Pier, kwalificeert als een afspraak in strijd met het kartelverbod ingevolge artikel 3.1 lid 2 sub a van de Landsverordening inzake concurrentie.
Voor deze afspraak is conform artikel 3.5 Landsverordening inzake concurrentie geen ontheffing mogelijk.


De FTAC wijst in de ontwerpbeschikking CPA, de brancheverenigingen van touroperators (CATO en CTOA) en de afzonderlijke aanbieders van post-paid tours vanaf de Mega Pier aan als overtreders van het kartelverbod en overweegt deze overtreders, ingevolge artikel 7.1 lid 1 sub a van de Landsverordening inzake concurrentie, te sanctioneren met een bindende aanwijzing.

In de Landsverordening inzake concurrentie wordt in artikel 7.1, tweede lid 2 jo. artikel 8.1 tot en met 8.5 bepaald dat voordat de FTAC over kan gaan tot het opleggen van een bindende aanwijzing, de FTAC de betreffende ontwerpbeschikking voor een periode van 6 weken ter inzage moet leggen voor een ieder op het kantoor van de FTAC. In deze artikelen wordt ook bepaald dat belanghebbenden gedurende deze periode naar keuze mondeling of schriftelijk een zienswijze op de ontwerpbeschikking naar voren kunnen brengen bij de FTAC. Alle op de zaak betrekking hebbende stukken liggen ook voor belanghebbenden ter inzage bij de FTAC.


Middels deze bekendmaking kondigt de FTAC in overeenstemming met het bepaalde in artikel 8.2 van de Landsverordening inzake concurrentie aan dat de bovengenoemde ontwerpbeschikking vanaf vijf dagen na de bekendmaking in de Landscourant ter inzage ligt op het kantoor van de FTAC.

Na de periode van terinzagelegging zal de FTAC de definitieve beschikking vaststellen. Hiertegen staat vervolgens voor de betrokken partijen nog bezwaar en beroep open.
Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak voor inzage in de ontwerpbeschikking op het kantoor van de FTAC kunt u contact opnemen met de FTAC via telefoonnummer +5999 461 0067 of via info@ftac.cw.