In de Landsverordening inzake concurrentie zijn twee verbodsbepalingen en een verplichting opgenomen, te weten het kartelverbod, het verbod op misbruik van machtspositie en een meldingsplicht bij bepaalde concentraties. Deze bepalingen zijn op 1 september 2017 in werking getreden.

De FTAC is in de Landsverordening inzake concurrentie aangewezen als de onafhankelijke organisatie die controleert of deze bepalingen worden nageleefd. De FTAC is bevoegd onderzoek te doen en heeft daarvoor een aantal onderzoeksbevoegdheden. Zo kunnen alle relevante zakelijke documenten worden opgevraagd van een onderneming of ondernemersvereniging en kan, eventueel onaangekondigd, onderzoek bij een onderneming zelf plaatsvinden. Betrokken personen kunnen door de FTAC worden gehoord.

Verder kan de FTAC gevraagd en ongevraagd advies geven aan ministeries over de effecten op de concurrentie van voorgenomen of geldende wet- en regelgeving.

De FTAC controleert of het kartelverbod, het verbod op misbruik van machtspositie en de meldingsplicht bij concentraties, zoals opgenomen in de Landsverordening inzake concurrentie worden nageleefd. Kartels en misbruik van machtsposities belemmeren vrije en onvervalste concurrentie en leiden tot hogere prijzen dan nodig, tot verminderde kwaliteit van producten en diensten en tot minder innovatie.

Als ondernemingen vrij en onvervalst met elkaar kunnen concurreren om de gunst van de consument, dan leidt dat tot lagere prijzen, betere kwaliteit, meer innovatie en meer keuzevrijheid. De consumentenwelvaart neemt daardoor toe en de economie van een land wordt sterker. Bovendien leidt meer concurrentie tot extra werkgelegenheid omdat de productie en bedrijvigheid toeneemt.

De FTAC houdt toezicht op alle sectoren en alle binnen- en buitenlandse ondernemingen die actief zijn in Curaçao. De FTAC kan (a) op basis van signalen of klachten uit de samenleving of (b) uit eigen beweging een onderzoeken starten  naar een mogelijke overtreding.

Verder kan de FTAC voor één of meerdere jaren bepaalde sectoren aanwijzen die extra aandacht/prioriteit krijgen. Voor 2018 en 2019 bijvoorbeeld zijn dit de bouw- en financiële sector. Bij het vaststellen van prioriteiten houdt de FTAC rekening met:

  • de bijdrage van de sector aan de economische groei en werkgelegenheid van Curaçao;
  • de zichtbaarheid en voelbaarheid van de sector voor de consument; en
  • de aard van de concurrentieproblemen in deze sector.

De FTAC bepaalt zelfstandig en onafhankelijk naar welke sectoren zij onderzoek doet.

De bezoekuren van de FTAC zijn van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 17.00 uur. Het adres van de Fair Trade Authority Curaçao is Pietermaai 6 in Punda. Zie hier onze contactgegevens.

Het is mogelijk om op afspraak bij de FTAC langs te komen voor het indienen van tips of klachten, of het vragen van meer informatie over de regels van de Landsverordening inzake concurrentie. Stuur een e-mail naar info@ftac.cw om een afspraak te maken of bel tijdens kantooruren: +5999 461 00 67.

Houdt een onderneming zich niet aan de nieuwe concurrentieregels? Maken bijvoorbeeld uw concurrenten afspraken over prijzen? Of vindt u de prijzen van bepaalde producten of diensten opvallend hoog?

Meld het dan bij de FTAC! Uw tip kan ons helpen om overtredingen van de Landsverordening inzake concurrentie te sporen. Dit kan op twee manieren:

  • Op informele basis door het invullen van dit formulier op de website.
  • Op formele basis, als bedoeld in artikel 6.1 van de Landsverordening inzake concurrentie, door het invullen en toestuen van dit klachtenformulier.

De medewerkers van de FTAC begrijpen heel goed dat het een grote stap voor u kan zijn om belastende informatie over uw werkgever, uw concurrent of een leverancier met ons te delen. Zeker als u door uw tip een persoonlijk risico kunt lopen. Daarom zal de FTAC, indien u aangeeft anoniem te willen blijven, deze anonimiteit zoveel mogelijk waarborgen.

In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat de FTAC verplicht is om de identiteit van de indiener van een signaal prijs te geven. Bijvoorbeeld als een rechter dat beveelt tijdens een procedure.

Uitsluitend met uitdrukkelijke bronvermelding van de Fair Trade Authority Curacao is het toegestaan de informatie op deze website geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze over te nemen en/of te verspreiden. Uiteraard kunt u wel verwijzen naar de website van de FTAC.

De FTAC behoudt zich het auteursrecht op deze website voor.

De wetgever heeft de FTAC opgedragen toezicht te houden op de regels van de Landsverordening inzake concurrentie. Deze regels betreffen het kartelverbod, het verbod op misbruik van machtspositie en de verplichting om bepaalde fusies en overnames te melden bij de FTAC. Deze regels zijn goed voor consumenten, maar het zijn geen regels die over het algemeen als ‘consumentenrecht’ worden verstaan.

Indien de wetgever regels introduceert op het gebied van consumentenbescherming, dan kan de handhaving daarvan mogelijk worden toegewezen aan de FTAC. Op dit moment zijn er (nog) geen regels op het gebied van consumentenbescherming in Curacao.

Kernbegrippen

Een kartel is een concurrentiebeperkende afspraak of onderlinge afgestemde feitelijke gedraging tussen twee of meer ondernemingen of een concurrentiebeperkend besluit van een ondernemersvereniging.

Klik hier voor meer informatie over het kartelverbod.

De FTAC houdt toezicht op eerlijke concurrentie tussen ondernemingen. Een onderneming is elke eenheid die een economische activiteit uitoefent, ongeacht de rechtsvorm en de wijze van financiering. Dit betekent dat de juridische vorm van de onderneming niet bepalend is. Ook stichtingen, staatsbedrijven en natuurlijke personen die economische activiteiten uitoefenen kunnen als onderneming worden aangemerkt.

Lees meer over voor wie de concurrentieregels gelden in onze algemene brochure over de Landsverordening inzake concurrentie.

Een economische activiteit is het aanbieden van goederen of diensten op een markt, ongeacht of er een vergoeding tegenover staat. De regels in de Landsverordening inzake concurrentie gelden voor alle binnen- en buitenlandse ondernemingen en verenigingen van ondernemingen die economische activiteiten verrichten op de Curaçaose markt.

Lees meer over voor wie de concurrentieregels gelden in onze algemene brochure over de Landsverordening inzake concurrentie.

Een concentratie kan iedere verkrijging of wijziging van zeggenschap bij ondernemingen zijn. Er zijn drie soorten concentraties: fusies, overnames en joint ventures.

  • Een fusie betreft twee of meer zelfstandige ondernemingen die opgaan in één nieuwe onderneming.
  • Bij een overname verkrijgt het ene bedrijf de zeggenschap over het andere bedrijf, bijvoorbeeld door het kopen van een pakket aandelen. Het verkrijgen van de zeggenschap houdt in dat die partij een beslissende invloed krijgt op de activiteiten van de over te nemen onderneming.
  • Een joint venture is een gemeenschappelijk bedrijf van twee of meer andere ondernemingen.

Klik hier voor meer informatie over concentraties en wanneer deze gemeld moeten worden bij de FTAC.

Een onderneming met een machtspositie heeft een dermate sterke positie op de markt dat de concurrentie is verzwakt.

Een onderneming heeft in ieder geval een machtspositie als zij een marktaandeel van 60% of meer bezit. Bij een lager marktaandeel kan een onderneming ook een machtspositie hebben, afhankelijk van onder meer de sterkte van de concurrentie en de mogelijkheden van ondernemingen om de markt te betreden.

Het hebben van een machtspositie is niet verboden, maar een onderneming met een machtspositie mag daar geen misbruik van maken. Klik hier voor meer informatie over misbruik van machtspositie.

Een relevante markt bestaat uit een productmarkt en een geografische markt. Het afbakenen van een relevante markt is van belang bij de berekening van marktaandelen, bijvoorbeeld om te bepalen of uw onderneming een machtspositie heeft of om te bepalen of uw fusie of overname gemeld moet worden bij de FTAC. Over de regels voor ondernemingen met een machtspositie kunt u meer lezen in onze brochure over misbruik van machtspositie. Over de verplichting om bepaalde concentraties bij de FTAC te melden kunt u meer lezen in de brochure over de meldingsplicht voor fusies en overnames.

De relevante productmarkt omvat de goederen en/of diensten, die de gebruiker als vervangbaar beschouwt op grond van productkenmerken, prijs en beoogd gebruik. Bepalend voor de afbakening van de relevante productmarkt zijn met name de reacties van afnemers op prijswijzigingen van producten en/of diensten. Verschillende producten die aan dezelfde vraag van afnemers voldoen kunnen deel uitmaken van dezelfde productmarkt.

De relevante geografische markt is het gebied waarin de onderneming producten of diensten aanbiedt en waar concurrentievoorwaarden (zoals prijzen, kwaliteit, regelgeving) ongeveer gelijk zijn. De relevante geografische markt kan een deel van Curaçao zijn, geheel Curaçao of een groter gebied (bijvoorbeeld het Caribisch gebied, Latijns Amerika of de hele wereld). Het aankoopgedrag van afnemers is hiervoor ook relevant.

Bij de afbakening van de relevante markt sluit de Landsverordening aan op de Bekendmaking van de Europese Commissie inzake de bepaling van de relevante markt voor het gemeenschappelijke mededingingsrecht (PbEG 97/C 372/03). Bij de toepassing van het begrip relevante markt zal de FTAC rekening houden met de juridische en economische context op Curaçao.