Bent u het oneens met een formele beschikking van de FTAC? Of wilt u klagen over bepaald gedrag van een medewerker van de FTAC? Hieronder leest u over de bezwaar- en beroepprocedure. En verderop leest u hoe u een klacht kunt indienen over gedrag van een FTAC-medewerker.

Ik ben het niet eens met een beschikking van de FTAC

U kunt bij voldoende belang in bezwaar of beroep gaan tegen een beschikking van de FTAC. Dit is geregeld in de Curaçaose Landsverordening Administratieve Rechtspraak. Bij een bezwaar zal de FTAC de beslissing opnieuw beoordelen op basis van uw bezwaren. Bij beroep wordt een beschikking van de FTAC voorgelegd aan het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao.

Een bezwaarschrift kan worden ingediend door een belanghebbende binnen zes weken na dagtekening van de beschikking. Een belanghebbende is een rechtspersoon of individu die rechtstreeks in zijn belangen is geraakt door de beschikking van de FTAC.

Uw bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend bij de FTAC en moet tenminste de volgende informatie bevatten:

Voeg bij het bezwaarschrift zo mogelijk een kopie van de beschikking waartegen u bezwaar maakt en de overige op de beschikking betrekking hebbende stukken.

Na indiening van uw bezwaarschrift ontvangt u een bewijs van ontvangst en wordt de verdere behandeling aan u medegedeeld. U kunt uitgenodigd worden voor een hoorzitting. Binnen vier maanden neemt de FTAC een beslissing op uw bezwaar. Deze termijn kan met ten hoogste dertig dagen worden verlengd. Tegen een beslissing op bezwaar staat beroep open bij het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao.

De FTAC volgt bij de behandeling van bezwaarschriften de procedure van artikel 54 t/m 69b Landsverordening Administratieve Rechtspraak. De FTAC heeft geen adviescommissie in de zin van artikel 70 Landsverordening Administratieve Rechtspraak.

Ik heb een klacht over gedrag van de FTAC of een van haar medewerkers

De FTAC tracht zo zorgvuldig mogelijk te handelen. Heeft u desondanks een klacht over gedrag van de FTAC of een van haar medewerkers? Dan kunt u een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van de FTAC. Schriftelijke klachten kunnen rechtstreeks worden ingediend per e-mail op info@ftac.cw, t.a.v. de klachtenfunctionaris, of per post:

Fair Trade Authority Curacao, t.a.v. de klachtenfunctionaris
Postbus 135
Willemstad, Curaçao

Vermeld in uw schriftelijke klacht ten minste:

Als aan de voorwaarden van een klacht is voldaan, dan neemt de klachtenfunctionaris van de FTAC uw klacht in behandeling. De functionaris zal met u in gesprek gaan over uw klacht. De behandeling van de klacht is vertrouwelijk. De klachtenfunctionaris adviseert het bestuur van de FTAC over een beslissing op de klacht. Het bestuur neemt uiteindelijk de beslissing en zal u schriftelijk daarvan in kennis stellen. De gehele Klachtenregeling van de FTAC kunt u hier lezen.

Wanneer kan ik geen klacht indienen?

Uw klacht hoeft niet in behandeling te worden genomen als deze betrekking heeft op een gedraging:

Een klacht hoeft ook niet in behandeling genomen te worden door de klachtenfunctionaris indien het belang van de klager dan wel het gewicht van de gedraging kennelijk onvoldoende is.