Per 1 september 2017 gelden concurrentieregels voor alle binnen- en buitenlandse ondernemingen die op de Curaçaose markt actief zijn. Deze regels zijn vastgelegd in de Landsverordening inzake concurrentie. De Landsverordening bevat de volgende regels voor ondernemingen:

  1. het kartelverbod;
  2. het verbod op misbruik van machtspositie; en
  3. de meldingsplicht bij bepaalde concentraties

Deze regels moeten zorgen voor meer concurrentie in Curaçao. Hierdoor kunnen de prijzen dalen, de welvaart toenemen en investeringen en werkgelegenheid toenemen. Maar ook de (internationale) concurrentiepositie van het bedrijfsleven wordt er beter door.

De Fair Trade Authority Curaçao (FTAC) houdt toezicht op de naleving van de Landsverordening inzake concurrentie.

Toezicht
De FTAC kan naar aanleiding van klachten, tips of signalen onderzoeken starten naar mogelijke overtredingen van deze regels. De FTAC kan ook op eigen initiatief een onderzoek starten. Verder voert de FTAC marktonderzoeken uit om de concurrentie in een sector van de Curaçaose economie in kaart te brengen. Op basis van deze marktonderzoeken kan de FTAC aanbevelingen doen om de concurrentie te vergroten. Tenslotte geeft de FTAC “gevraagd of ongevraagd” advies aan de overheid over bestaande of nieuwe wet- en regelgeving die van invloed is op de concurrentie.

Bevoegdheden
Voor de uitoefening van haar taken heeft de FTAC verschillende onderzoeksbevoegdheden. Zo kunnen zakelijke documenten worden opgevraagd van een onderneming (of ondernemersvereniging) en kan onderzoek bij een onderneming zelf plaatsvinden. Betrokken (ex-) medewerkers van een onderneming kunnen door de FTAC worden gehoord.

Handhaving bij niet-naleving van de regels
Bij een overtreding van de regels van de Landsverordening kan de FTAC de betrokken onderneming(en) een last onder dwangsom, een bindende aanwijzing of een boete opleggen. Boetes kunnen oplopen tot NAf. 1 miljoen of, als dit meer is, 10 procent van de totale jaaromzet van een onderneming.

De FTAC kan bovendien een boete opleggen aan personen die aansprakelijk gehouden kunnen worden – dus aan te merken zijn als opdrachtgevers of feitelijk leidinggevers – aan een overtreding.

Ook bij het verstrekken van onjuiste of misleidende informatie, bij niet-meewerken aan een onderzoek of bij een overtreding van de meldingsplicht voor concentraties kan de FTAC boetes opleggen. Deze boetes kunnen oplopen tot NAf. 1 miljoen of, als dit meer is, 1 procent van de totale jaaromzet van een onderneming.

Samenwerking
De Landsverordening inzake concurrentie biedt een wettelijke grondslag voor de FTAC om samen te werken met andere nationale en internationale toezichthouders. De FTAC acht deze samenwerking belangrijk om haar taken efficiënt en effectief uit te voeren.

Klik voor meer informatie op de volgende onderwerpen: