Sinds 1 september 2017 geldt het kartelverbod voor alle binnenlandse en buitenlandse ondernemingen die actief zijn op de Curacaose markt. Het kartelverbod verbiedt de volgende typen marktgedrag die de concurrentie verhinderen, beperken of vervalsen:

Er zijn ook uitzonderingen op het kartelverbod. Op deze pagina leest u meer over het kartelverbod en de uitzonderingen daarop.

Concurrentiebeperkende afspraken

De uitleg van het begrip “afspraak” is ruim. Een afspraak hoeft niet op papier te staan maar kan informeel of stilzwijgend zijn. Bijvoorbeeld een mondelinge gentlemen’s agreement. Een afspraak vereist enkel wilsovereenstemming over het commerciële gedrag van de betrokken ondernemingen. Het begrip “onderling afgestemde feitelijke gedraging” is nog ruimer. Er is sprake van een onderling afgestemde feitelijke gedraging als (potentiële) concurrenten commerciële informatie delen met elkaar en vervolgens hun marktgedrag op basis van die informatie aanpassen.

Hierna zullen we de term afspraak hanteren voor alle soorten marktgedrag dat onder het kartelverbod kan vallen.

Zowel horizontale als verticale afspraken kunnen onder het kartelverbod vallen. Een horizontale afspraak is een afspraak tussen ondernemingen die daadwerkelijke of potentiële concurrenten van elkaar zijn. Een verticale afspraak is een afspraak tussen ondernemingen die actief zijn op verschillende niveaus in de bedrijfskolom, zoals een afspraak tussen een producent en een groothandel.

Hardcore overtredingen

Artikel 3.1, tweede lid, van de Landsverordening inzake concurrentie bevat een aantal typen afspraken die altijd in strijd zijn met het kartelverbod. Deze hardcore overtredingen brengen grote schade toe aan de welvaart van de consument. De volgende typen afspraken tussen concurrenten worden beschouwd als een hardcore overtreding:

De Fair Trade Authority Curaçao geeft een hoge prioriteit aan het opsporen en beëindigen van dit type afspraken.

Uitzonderingen op het kartelverbod

Voor hardcore overtredingen maakt de Landsverordening inzake concurrentie in beginsel geen uitzondering. Voor andere soorten afspraken kent het kartelverbod de volgende drie uitzonderingen: