Persbericht -

Op 6 september jl. heeft het Gerecht in eerste aanleg de beroepszaak tegen een beschikking van de FTAC behandeld. De beschikking betrof een sanctiebesluit, waarmee de FTAC een boete heeft opgelegd aan een lokale taxivereniging wegens de weigering medewerking te verlenen aan een informatieverzoek van de FTAC in het kader van toezicht op naleving van de Landsverordening inzake concurrentie.  

In artikel 6.2 van de Landsverordening inzake concurrentie staat de wettelijke bevoegdheid van de FTAC om inlichtingen te vragen beschreven en de verplichting voor eenieder medewerking te verlenen aan het personeel van de FTAC bij de uitoefening van deze bevoegdheid. 

De FTAC had in 2020 signalen ontvangen dat er in de markten voor toeristische rondritten en taxidiensten mogelijk prijsafspraken werden gemaakt. De FTAC heeft toen inlichtingen gevraagd aan alle taxiverenigingen en tourbedrijven.  

Alleen één vereniging heeft structureel geweigerd medewerking te verlenen aan de FTAC. De FTAC heeft uiteindelijk in 2021 een boete opgelegd aan deze vereniging. Het beroep dat de vereniging tegen dit besluit heeft ingesteld diende op september jl. bij het gerecht. 

Taken en bevoegdheden FTAC 

Een mededingingsautoriteit is van vitaal belang voor een kleine economie als die van Curaçao. Om effectief toezicht uit te kunnen oefenen heeft de FTAC informatie nodig over relevante ontwikkelingen in de markt. De medewerkingsplicht is hét wettelijk instrument om te waarborgen dat de toezichthouders zoals de FTAC over de noodzakelijke informatie beschikt voor effectief toezicht. Op grond van de medewerkingsplicht moet een ieder – dit kan dus zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon zijn – desgevraagd inlichtingen verschaffen en inzage geven in documenten.

Update: Het gerecht heeft op 28 september 2023 beoordeeld dat het beroep van DCTA tegen de bestreden beschikking ongegrond is en dat de opgelegde boete van NAf. 68.600,- in stand blijft.

De uitspraak is via deze link te vinden: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:OGEAC:2023:250 .