Beschikking -

Klik hier voor de openbare versie van deze beschikking.

De Fair Trade Authority Curaçao (FTAC) heeft op 3 april 2019 de “Beschikking inzake het besluit van de Curaçao Bankers Association tot het collectief afschaffen van de betaalcheque” vastgesteld.

In deze beschikking concludeert de FTAC dat de coördinatie van marktgedrag via het door de CBA in de vergadering van 14 november 2017 genomen – en in een memorandum of understanding neergelegde – besluit kwalificeert als een besluit van een ondernemersvereniging in strijd met artikel 3.1, lid 2, sub c, van de Landsverordening inzake concurrentie. Voor dit besluit is conform artikel 3.5 van de Landsverordening inzake concurrentie geen ontheffing mogelijk.

Keuze handhavingsinstrument

Voor de keuze van het handhavingsinstrument concludeert de FTAC dat een informele afhandeling het meest gepast is. De CBA heeft meegewerkt aan het onderzoek door de FTAC en heeft uiteindelijk de bereidheid getoond om vrijwillig het besluit in te trekken. Middels deze beschikking sluit de FTAC de zaak. De FTAC zal wel blijven monitoren dat afstemming ook in de toekomst niet zal plaatsvinden.

Terinzagelegging

Conform artikel 7.13 lid 2 jo. artikel 8.1 van de Landsverordening inzake concurrentie ligt de beschikking vanaf vijf dagen na publicatie in de Landscourant voor een termijn van zes weken ter inzage bij de FTAC. Deze beschikking is op 26 april 2019 bekendgemaakt in de Landscourant.

Voor belanghebbenden liggen ook de op de zaak betrekking hebbende stukken, met uitzondering van (bedrijfs-)vertrouwelijke informatie, ter inzage bij de FTAC. U dient hiervoor een afspraak maken met de FTAC, telefoonnummer +5999 461 0067 of via info@ftac.cw.