Beschikking -

Klik hier voor de openbare versie van deze beschikking.

De Fair Trade Authority Curacao (FTAC) heeft op 13 februari 2019 de “Beschikking inzake klacht over tariefvaststelling door de Vereniging van Medisch Specialisten Curaçao (VMSC) voor particuliere ziektekostenverzekerden” vastgesteld.

In de beschikking op een aanvraag van de Curaçao and Bonaire Insurance Association (CBIA) concludeert de FTAC dat de beslissing binnen de VMSC om de maximumtarieven voor consulten en klinische opname van medisch specialisten per 1 september 2018 collectief te verhogen, kwalificeert als een besluit van een ondernemersvereniging dat in strijd is met artikel 3.1 lid 2 sub a van de Landsverordening inzake concurrentie. Voor dit besluit is conform artikel 3.5 Landsverordening inzake concurrentie geen ontheffing mogelijk. Voor een beoordeling van mogelijk misbruik van een machtspositie heeft de CBIA onvoldoende aanknopingspunten aangedragen.

Keuze handhavingsinstrument

Voor de keuze van het handhavingsinstrument concludeert de FTAC dat een informele afhandeling het meest gepast is. De FTAC heeft daartoe op 31 juli 2018 de afspraak gemaakt met de VMSC om de collectieve prijsvaststelling in te trekken en ingetrokken te houden. De FTAC beschouwt hiermee de aanvraag van de CBIA als afgehandeld.

Terinzagelegging

Conform artikel 7.13 lid 2 jo. artikel 8.1 van de Landsverordening inzake concurrentie ligt de beschikking vanaf vijf dagen na publicatie in de Landscourant voor een termijn van 6 weken ter inzage bij de FTAC. Deze beschikking is op 22 februari 2019 bekendgemaakt in de Landscourant.

Voor belanghebbenden liggen ook de op de zaak betrekking hebbende stukken, met uitzondering van (bedrijfs-)vertrouwelijke informatie, ter inzage bij de FTAC. U dient hiervoor een afspraak maken met de FTAC, telefoonnummer +5999 461 0067 of via info@ftac.cw.