Actueel Jaarrekening en agenda Persbericht Publicatie -

DE FTAC verscherpt haar handhavingsstrategie

De Fair Trade Authority Curacao (FTAC) heeft vandaag haar agenda 2020 -2021 op haar website gepubliceerd. In haar agenda geeft de FTAC aan op welke onderwerpen de komende periode de focus komt te liggen naast haar reguliere wettelijke verplichtingen. De ervaring heeft de afgelopen jaren aangetoond dat sommige onderzoeken langer dan een jaar nodig hebben om te kristalliseren. Dit is de reden waarom de FTAC voortaan met een tweejaarlijks agenda gaat werken.

De financiële sector was in 2018 al als prioriteitssector aangemerkt en de focus is hierop blijven liggen. In 2019 heeft de FTAC in samenwerking met de Fundashon pa Konsumidó een onderzoek gedaan naar banktarieven. Het onderzoeksrapport biedt aanknopingspunten voor vervolgonderzoek door de FTAC. Om deze reden is dit weer een prioriteitssector.

Ook zal de FTAC een sectorstudie doen inzake levensmiddelen om inzicht te krijgen in de verschillende segmenten binnen de sector, de marktwerking, mate van concurrentie, de relevante wet- en regelgeving en het functioneren van de markt. Op deze manier zal de FTAC de achterliggende oorzaken van prijsontwikkelingen in deze sector kunnen duiden.

Naast de reguliere taken heeft de FTAC de afgelopen paar jaar flink geïnvesteerd in voorlichting zodat het grote publiek bekend kon raken met de Landsverordening inzake concurrentie. Dit was in de vorm van guidance aan ondernemers en ondernemersverenigingen en voorlichtingsactiviteiten via radio- en televisieprogramma’s. Voor 2020-2021 zal de FTAC deze voorlichtingsactiviteiten net zo intensief voortzetten en heeft daarvoor een communicatieplan opgesteld. De gevolgen van de COVID -19 pandemie hebben grote gevolgen voor de economie. De FTAC voorziet dat om deze gevolgen te mitigeren ondernemers geneigd zullen zijn toenadering tot- en samenwerking met elkaar te zoeken. Daarom zal de FTAC bijzonder aandacht geven aan twee onderwerpen in haar voorlichtingsactiviteiten, te weten: samenwerking, wat is toegestaan en wat niet ingevolge de Landsverordening inzake concurrentie Ook de meldingsplicht voor concentraties, wanneer moet dit conform de Landsverordening inzake concurrentie gemeld worden bij de FTAC.

In een gesprek met de Minister van Economische Ontwikkeling is in 2019 het voornemen van FTAC om onderzoek te verrichten naar de zogenoemde “competition assessments” besproken. In overleg met het Ministerie is overeengekomen dat in 2020 een paar onderwerpen onderzocht worden waar regulering beperkende invloed heeft op het functioneren van de vrije markt.

In 2020-2021 zal de FTAC haar handhavingsstrategie verder aanscherpen. Daar waar in 2019 meer werd gewaakt, zal vanaf nu eerder worden overgegaan worden tot het opleggen van boetes in geval van hardcore overtredingen.

De agenda is gebaseerd op waarnemingen, activiteiten en prioriteiten van FTAC uit voorgaande jaren. Normaliter geschiedt dit in overleg met alle stakeholders. Als gevolg van de COVID-19 uitbraak is dat in 2020 niet gebeurd. De FTAC heeft getracht bij het opstellen van haar agenda in te spelen op de gevolgen van de pandemie op onze economie. Echter, indien er aanleiding toe is, er signalen uit de markt komen als gevolg van de COVID-19 crisis en het economische herstel hiervan, kan de FTAC overwegen haar prioriteiten aan te passen.

De FTAC roept iedereen op die signalen heeft over mogelijke overtredingen van de concurrentieregels, zoals prijsafspraken, marktverdeling of misbruik van economische macht, dit te melden bij de FTAC. Signalen over concurrentievervalsing kunnen ook anoniem worden ingediend.

Wilt u naar aanleiding van dit nieuwsbericht meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met de FTAC, email: info@ftac.cw, telefoon: +5999 461 00 67.