Persbericht -

Belangrijke boete FTAC

Op 14 juni jl. heeft het Gerecht in eerste aanleg de eerste beroepzaak tegen een beschikking van de FTAC behandeld. Het betrof een sanctiebesluit, waarmee de FTAC een boete heeft opgelegd aan Ernst & Young (EY) accountantskantoor wegens het niet tijdig melden van een overname.

De Landsverordening inzake concurrentie schrijft voor dat grote overnames, fusies of joint ventures (gezamenlijk aangeduid als concentratie) gemeld moeten worden bij de FTAC. Wanneer precies gemeld moet worden is beschreven in artikel 5.2 van de Landsverordening. Volgens de FTAC had het kantoor artikel 5.2 van de Landsverordening inzake concurrentie overtreden door deze overname niet voorafgaand aan de totstandbrenging ervan te melden bij de FTAC.

De FTAC heeft met instemming kennisgenomen van de uitspraak van het Gerecht van 25 augustus 2023 in deze zaak. In de uitspraak bevestigt het Gerecht dat de FTAC terecht een boete heeft opgelegd aan EY voor het niet-melden van een overname. In haar uitspraak heeft het Gerecht beoordeeld dat het beroep van EY tegen de bestreden beschikking ongegrond is en dat de opgelegde boete van NAf. 400.000,- in stand blijft.

Taken en bevoegdheden FTAC

Een mededingingsautoriteit is van vitaal belang voor een kleine economie als die van Curacao. Markten op Curaçao zijn vaak zo beperkt in omvang dat slechts een beperkt aantal bedrijven naast elkaar efficiënt kan produceren – soms zelfs maar één of twee. Het gevolg is dat op die markten al snel sprake zal zijn van hoge marktaandelen. Het is dan cruciaal voor een optimale ontwikkeling en verdeling van de welvaart dat de efficiëntievoordelen, die alleen door dergelijke grote bedrijven behaald kunnen worden, ten goede komen aan de afnemers, de consumenten, de burgers. Dat kan door de juiste condities in de marktstructuur te creëren. De FTAC draagt daaraan bij met effectief toezicht en, waar nodig, handhavend optreden. Om effectief toezicht uit te kunnen oefenen heeft de FTAC informatie nodig over relevante ontwikkelingen in de markt. De meldingsplicht voor concentraties is een van de wettelijke instrumenten die waarborgen dat de FTAC over de noodzakelijke informatie beschikt voor effectief toezicht.

Historisch moment

In de eerste jaren na haar oprichting heeft de FTAC ervoor gekozen om veel aandacht te besteden aan voorlichting aan het bedrijfsleven en brancheorganisaties. In die periode is, omdat de mededingingsregels nieuw waren voor Curaçao, ook besloten om een vrijwillige aanpassing van marktgedrag waar mogelijk met ‘begeleiding’ te stimuleren en te faciliteren bij ondernemingen. Maar sinds 2019 heeft de FTAC haar handhavingsstrategie aangescherpt.

De FTAC achtte de regels voldoende bekend bij ondernemingen. In 2021 legde de FTAC een belangrijke boete op. Een historisch moment voor de FTAC als jonge mededingingsautoriteit, omdat het de eerste uitspraak in een mededingingszaak op Curacao betreft.

De volledige uitspraak van het Gerecht kan hier gevonden worden.