Actueel Jaarrekening en agenda Jaarverslag Persbericht Publicatie -

Klik hier voor het jaarverslag.

De Fair Trade Authority Curaçao (hierna: FTAC) heeft in 2019 vijf beschikkingen in kartelzaken en een beschikking op een bezwaarschrift in een kartelzaak vastgesteld. De overtredingen werden begaan door de brancheverenigingen van architecten en ingenieurs, huisartsen, medisch specialisten en de branchevereniging voor banken. Deels betroffen deze beschikkingen de formele afronding van zaken waar de overtreding na overleg met de FTAC door de betrokken partij reeds in 2018 was beëindigd.  In alle gevallen is er voor de meest gepaste weg gekozen en heeft er een informele afdoening plaatsgevonden. Daarnaast heeft de FTAC onderzoek verricht naar vijf zaken waarin mogelijk sprake was van misbruik van een economische machtspositie. De onderzoeken werden verricht naar UTS/Flow, Aqualectra, de bouwsector, Curoil en Curaçao Airport Partners.

Verder heeft de FTAC in 2019 één nieuwe concentratiemelding afgehandeld, te weten de melding van de overname van UTS door Liberty Latin America (Flow). De beoordeling van de FTAC was dat de gemelde overname binnen het toepassingsbereik van de meldingsverplichting in hoofdstuk 5 van de Landsverordening inzake concurrentie viel en tijdig door partijen was gemeld.

In 2019 is een besluit gepubliceerd naar aanleiding van een in 2018 opgemaakt rapport tegen AFAS Software Caribbean B.V. waarin een redelijk vermoeden van een overtreding van de concurrentieregels was vastgesteld, te weten het ten onrechte niet voorafgaande aan de totstandkoming hiervan bij de FTAC melden van de overname door AFAS van onderdelen van BearingPoint Caribbean. De FTAC heeft het onderzoek gesloten zonder een boete op te leggen omdat naar aanleiding van de zienswijze van AFAS nieuwe feiten aan het licht waren gekomen. Op basis hiervan heeft de FTAC vastgesteld dat er geen sprake was van een overtreding van de meldingsplicht.

Verder heeft de FTAC in 2019 in samenwerking met Fundashon pa Konsumidó geïnvesteerd in een onderzoek naar de kosten van het betalingsverkeer voor particulieren in de bancaire sector. Ook zijn er in 2019 verscheidene pre-notificatiegesprekken gevoerd met ondernemingen.

Tot slot heeft de FTAC in 2019 met de beleidsregel “Prioriteitenstelling bij handhavingsonderzoeken door de Fair Trade Authority Curaçao” haar eerste beleidsregel met betrekking tot de uitoefening van haar taken, zoals bedoeld in artikel 2.16 van de Landsverordening inzake concurrentie, vastgesteld.

Afsluitend legt de FTAC in haar jaarverslag financiële verantwoording af over haar werkzaamheden in 2019. De organisatie is in 2019 binnen haar budget gebleven en heeft een goedkeurende controleverklaring verkregen van de accountant.

Artikel 2.23 Landsverordening inzake concurrentie

De Fair Trade Authority Curaçao is op grond van artikel 2.23 van de Landsverordening inzake concurrentie verplicht om tijdig haar verslag over het afgelopen jaar te publiceren. In het jaarverslag legt de FTAC verantwoording af over de verrichte werkzaamheden en de financiële situatie van de organisatie.

Op de foto v.l.n.r. Zulaika Mook (Sector Directeur MEO), Minister Steven Martina (MEO), Varressa Elisabeth (Directeur FTAC) en Roland van den Bergh (Waarnemend Voorzitter FTAC).