Actueel Overige Persbericht Publicatie -

De Fair Trade Authority Curaçao (FTAC) is de mededingingsautoriteit die toezicht houdt op de naleving van de Landsverordening inzake concurrentie, die vanaf 1 september 2017 van kracht is. De FTAC controleert of het kartelverbod, het verbod op misbruik van machtspositie en de meldingsplicht bij concentraties worden nageleefd.

Om deze taak te vervullen heeft de FTAC de bevoegdheid om onderzoek te verrichten en om overtredingen te sanctioneren. Maar de FTAC heeft ook de taak om voorlichting en advies te geven aan bedrijven, om preventief te zorgen dat de (nieuwe) concurrentieregels nageleefd worden.

Sinds de inwerkingtreding van de Landsverordening in 2017 heeft de FTAC veel tijd besteed aan het geven van voorlichting aan bedrijven, adviseurs en brancheverenigingen. Dit door middel van presentaties op maat aan groepen en/of individuele ondernemingen, Webinars, het beschikbaar stellen van voorlichtingsbrochures in alle drie de officiële talen en via onze website en aanwezigheid op sociale media platforms.

Nu zet de FTAC een volgende stap in haar voorlichtingsinspanningen door een serie van geanimeerde voorlichtingsfilmpjes te lanceren. Momenteel staan de eerste twee filmpjes op de website van FTAC. Met deze animaties beoogt de FTAC een breder publiek te informeren over haar taken en bevoegdheden. In het ene filmpje wordt daarom op een toegankelijke en laagdrempelige manier de werking van de Landsverordening inzake concurrentie en de taken van de FTAC uitgelegd, in het andere filmpje wordt het kartelverbod uitgelegd.

De FTAC nodigt u uit om de onderstaande video’s te bekijken: