Actueel Publicatie -

Bekendmaking
De Fair Trade Authority Curacao (FTAC) heeft op 6 april 2020 vastgesteld de beleidsregel “Beleid voor het opleggen van bestuurlijke boetes door de Fair Trade Authority Curacao (Boetebeleid FTAC)”.


Het sluitstuk van de handhaving door de FTAC is de bevoegdheid om bij bepaalde overtredingen een bestuurlijke boete op te leggen. In de Beleidsregel Boetebeleid FTAC, heeft de FTAC beschreven hoe zij van deze bevoegdheid gebruik zal maken en hoe de boetes zullen worden berekend. Het doel dat de FTAC hiermee heeft is ervoor te zorgen dat boetes eenduidig worden vastgesteld en het vooraf voor iedereen transparant is welke boetes bij overtredingen kunnen worden opgelegd. De publicatie van een boetebeleid maakt het tevens toetsbaar of de hoogte van de opgelegde boetes evenredig zijn aan de aard en ernst van de overtredingen.


De beleidsregel wordt conform artikel 9.1 Landsverordening inzake concurrentie op het internet beschikbaar gesteld, op de website van de FTAC. Klik hier voor het Boetebeleid FTAC. Tevens is hier een nadere toelichting op het vastgestelde boetebeleid te vinden.

Deze bekendmaking is conform artikel 2.16, tweede lid, van de Landsverordening inzake concurrentie gepubliceerd in de Landscourant.