Persbericht -

Op 12 juni 2024 heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bevestigd dat de FTAC terecht een boete heeft opgelegd aan Dutch Caribbean Taxi Association (DCTA) vanwege niet-meewerken aan het toezicht door de FTAC.

De FTAC had in 2020 signalen ontvangen dat er in de markten voor toeristische rondritten en taxidiensten mogelijk prijsafspraken werden gemaakt. De FTAC heeft toen inlichtingen gevraagd aan alle taxiverenigingen en tourbedrijven.  Eén vereniging heeft structureel geweigerd medewerking te verlenen aan de FTAC. De FTAC heeft daarom in 2021 een boete opgelegd aan deze vereniging. Op 28 september 2023 bevestigde het Gerecht in eerste aanleg reeds dat de FTAC de boete terecht had opgelegd, en dit is nu ook in hoogste instantie bevestigd. Er staat geen verder beroep open tegen de boete.

De FTAC en de medewerkingsplicht

Een mededingingsautoriteit is van vitaal belang voor een kleine economie als die van Curaçao. Om effectief toezicht uit te kunnen oefenen heeft de FTAC informatie nodig over relevante ontwikkelingen in de markt. De medewerkingsplicht is hét wettelijk instrument om te waarborgen dat de toezichthouders zoals de FTAC over de noodzakelijke informatie beschikt voor effectief toezicht. Op grond van de medewerkingsplicht moet eenieder – dit kan dus zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon zijn – desgevraagd inlichtingen verschaffen en inzage geven in documenten.