Beschikking Persbericht -

De vakbond Sindikato Uní di Shofùr di Taksi (SINUSTA) heeft na interventie van de FTAC een collectieve prijsafspraak door haar leden voor vervoer van – en naar het vliegveld ingetrokken.

Klik hier voor het besluit in deze zaak.

De tarieven voor taxivervoer zijn op Curaçao door de overheid gereguleerd. Deze gereguleerde tarieven zijn maximumtarieven. Dit betekent dat het niet toegestaan is voor taxichauffeurs een hoger tarief dan het wettelijk vastgesteld tarief in rekening te brengen aan klanten. Maar taxichauffeurs zijn wel vrij om aan een klant een lager tarief in rekening te brengen.

Sindikato Uní di Shofùr di Taksi (SINUSTA) is een vakbond voor taxivergunninghouders/taxichauffeurs. SINUSTA heeft een consultatiegesprek aangevraagd met de FTAC om informatie te krijgen over de toepasbaarheid van de Landsverordening inzake concurrentie in de toeristische sector. Tijdens dat gesprek bleek dat er binnen SINUSTA sprake is van gezamenlijke prijsbepalingen voor taxiritten van en naar het vliegveld. Uit nader onderzoek door de FTAC is gebleken dat de leden van SINUSTA als collectief deze prijsbepalingen met elkaar hadden afgesproken en actief toepasten.

De Landsverordening inzake concurrentie verbiedt ondernemers in artikel 3.1, tweede lid, onder a, expliciet om collectieve prijsafspraken in verenigingsverband te maken. Ondernemers moeten, conform de wet, individueel en zelfstandig de prijs voor hun product of dienst bepalen. Op die manier ontstaat concurrentie en concurrentie leidt tot gunstiger prijzen en betere kwaliteit en dienstverlening voor de consument. Collectieve afspraken over bijvoorbeeld de prijs, beperken de keuzevrijheid van de consument en vervalsen de concurrentie. Ook in gereguleerde markten, zoals de taxibranche, is concurrentie mogelijk, omdat taxichauffeurs vrij zijn een lager tarief te vragen aan klanten. Maar als men in verenigingsverband tarieven vaststelt, al betreft het lagere tarieven dan het wettelijke voorgeschreven, dan nog wordt de concurrentie vervalst en is dit in strijd met de Landsverordening inzake concurrentie. De prijs was immers mogelijk nog lager geweest zonder een dergelijke prijsafspraak.

De FTAC heeft daarom bij het constateren van de prijsbepalingen, SINUSTA geïnstrueerd om onmiddellijk een einde te maken aan die prijsafspraken. Het bestuur van SINUSTA toonde zich meteen bereidwillig om conform de aanwijzingen van de FTAC te handelen. De leden van SINUSTA zijn onmiddellijk schriftelijk geïnformeerd over noodzaak van de beëindiging van de collectieve prijsafspraak. De leden is duidelijk gemaakt dat zij voortaan ieder afzonderlijk hun eigen tarieven moeten bepalen, als zij voornemens zijn af te wijken van het door de overheid vastgestelde maximumtarief. SINUSTA heeft tevens een persbericht van deze strekking in de media en op haar social media accounts geplaatst.

De FTAC heeft in haar beschikking geconcludeerd dat het besluit van SINUSTA en haar leden om als collectief van het gereguleerde tarief afwijkende tarieven voor ritten van en naar het vliegveld vast te stellen in strijd is met het kartelverbod zoals opgenomen in artikel 3.1 van de Landsverordening inzake concurrentie. Gezien de specifieke omstandigheden van de zaak achtte de FTAC een informele afhandeling het meest passend, en nadere maatregelen niet noodzakelijk. De FTAC zal de afspraak monitoren en kan maatregelen, zoals een boete, opleggen als SINUSTA en haar leden zich niet blijven houden aan de afspraak.

Het volledige besluit van de FTAC is terug te vinden op de website www.ftac.cw.