Persbericht -

Recent heeft het Gemeenschappelijke Hof van Justitie uitspraak gedaan in de hoger beroepzaak die een taxivereniging had aangespannen tegen een boetebeschikking van de FTAC wegens niet-meewerken aan het toezicht door de FTAC.

 

Waar ging deze zaak over?

De FTAC had in 2020 signalen ontvangen over mogelijk prijsafspraken in de markten voor toeristische rondritten en taxidiensten. Prijsafspraken tussen concurrenten zijn altijd verboden onder het kartelverbod, omdat deze de concurrentie altijd beperken en zonder uitzondering in het nadeel van de consument uitpakken. De FTAC heeft naar aanleiding van deze signalen inlichtingen gevraagd aan alle taxiverenigingen en tourbedrijven. Eén vereniging weigerde structureel medewerking te verlenen aan de FTAC. De FTAC heeft daarom in 2021 een boete opgelegd aan deze vereniging. Op 28 september 2023 bevestigde het Gerecht in eerste aanleg reeds dat de FTAC de boete terecht had opgelegd, en dit is recent in de hoogste instantie nogmaals bevestigd.

 

Waarom een medewerkingsplicht?

Om als mededingingsautoriteit effectief toezicht uit te kunnen oefenen op het functioneren van de markt heeft de FTAC informatie nodig over relevante ontwikkelingen in de markt. De FTAC kan haar toezicht alleen effectief uitvoeren als bedrijven en personen medewerking verlenen aan onderzoeken. De primaire en de minst ingrijpende bevoegdheid van de FTAC om aan de noodzakelijke informatie te komen is door vragen te stellen aan de relevante spelers in de desbetreffende markt. De FTAC doet dat middels een zogenaamd informatieverzoek. Een informatieverzoek is dus hét wettelijk instrument om te waarborgen dat toezichthouders zoals de FTAC aan de noodzakelijke en waarheidsgetrouwe informatie komen. Deze informatie stelt de onderzoeker van de FTAC in de gelegenheid om het aan de FTAC opgedragen toezicht op de naleving van de Landsverordening inzake concurrentie goed te vervullen en daarmee in het belang van consumenten op te treden.

 

Om de effectiviteit van het instrument informatieverzoek te garanderen heeft de wetgever een medewerkingsplicht voor eenieder opgenomen in de Landsverordening inzake concurrentie. Dit houdt in dat zowel natuurlijke personen als rechtspersonen een verplichting hebben om vragen van de FTAC volledig en naar waarheid te beantwoorden en om desgevraagd inzage te geven in documenten. Natuurlijk staat tegenover die verplichting tot medewerking ook de rechtsbescherming voor de partijen in de markt. De algemene beginselen van behoorlijk bestuur vereisen dat de FTAC bij de uitoefening van haar toezichtsbevoegdheden de principes van zorgvuldigheid en proportionaliteit in acht neemt. De inbreuk op het individueel belang mag nooit groter zijn dan wat noodzakelijk is voor het beoogde doel.

 

Beboeten niet meewerken

Zonder medewerking is geen toezicht mogelijk. De medewerkingsplicht is dus een hoeksteen van de werkzaamheden van de FTAC. De medewerkingsplicht is als het ware het spiegelbeeld van de toezichthoudende bevoegdheden van de FTAC. Zonder die medewerkingsplicht zou de FTAC als toezichthouder vleugellam zijn en niet effectief kunnen optreden tegen mogelijke overtredingen van de Landsverordening inzake concurrentie.

De medewerkingsplicht is van zodanig belang dat de wetgever het in de Landsverordening inzake concurrentie mogelijk heeft gemaakt dat de FTAC rechtstreeks een boete kan opleggen bij een overtreding hiervan. De boete kan voor natuurlijke personen oplopen tot NAf. 1 miljoen of 1% van de omzet van een onderneming.

De FTAC heeft sinds haar instelling veel tijd en energie gestoken in voorlichting aan ondernemers of de Landsverordening inzake concurrentie, zo ook over de medewerkingsplicht. FTAC zal kordaat blijven optreden en boetes opleggen aan ondernemers die zich aan het toezicht van de FTAC willen onttrekken door niet mee te werken. Ondernemers moeten doordrongen zijn van het besef dat zij informatieverzoeken van de FTAC serieus dienen te nemen. De FTAC stuurt een informatieverzoek omdat de opgevraagde informatie essentieel is voor de zorgvuldige uitoefening van haar toezichttaken. Toezichttaken die uiteindelijk allemaal gericht zijn op het leveren van een bijdrage aan de economische vooruitgang en de consumenten welvaart.

 

Wilt u naar aanleiding van dit nieuwsbericht meer weten? Neem dan contact op met info@ftac.cw of          
telefoon +5999 461 00 67