Persbericht -

Op 14 juni jl. heeft het Gerecht in eerste aanleg de eerste beroepszaak tegen een beschikking van de FTAC behandeld. Het betrof een sanctiebesluit, waarmee de FTAC een boete heeft opgelegd aan een bekend lokaal accountantskantoor wegens het niet tijdig melden van een overname.
De Landsverordening inzake concurrentie schrijft voor dat grote overnames, fusies of joint ventures gemeld moeten worden bij de FTAC. Wanneer precies gemeld moet worden is beschreven in artikel 5.2 van de Landsverordening. Volgens de FTAC heeft het kantoor artikel 5.2 van de Landsverordening inzake concurrentie overtreden door deze overname niet voorafgaand aan de totstandbrenging ervan te melden bij de FTAC.

De eerste boete

De FTAC heeft recent haar 5-jarig bestaan gevierd. De FTAC heeft tijdens haar viering stilgestaan bij het belang van een mededingingsautoriteit voor een kleine economie als die van Curacao. Markten op Curaçao zijn vaak zo beperkt in omvang dat slechts een beperkt aantal bedrijven naast elkaar efficiënt kunnen produceren. Het gevolg is dat op die markten al snel sprake zal zijn van hoge marktaandelen. Hoge marktaandelen kunnen leiden tot machtsmisbruik. De meldingsplicht voor concentraties is één van de wettelijke instrumenten die waarborgen dat de FTAC over de noodzakelijke informatie beschikt voor het tegen gaan van eventueel machtsmisbruik.

In de eerste jaren na haar oprichting heeft de FTAC ervoor gekozen om veel aandacht te besteden aan voorlichting aan het bedrijfsleven en brancheorganisaties. In die periode is, omdat de mededingingsregels nieuw waren voor Curaçao, ook besloten om een vrijwillige aanpassing van marktgedrag te stimuleren en waar mogelijk met ‘begeleiding’ bij ondernemingen te faciliteren. Sinds 2019 heeft de FTAC haar handhavingsstrategie aangescherpt. De FTAC achtte de regels voldoende bekend bij ondernemingen. In 2021 legde de FTAC de eerste boete op. Deze beroepszaak is een mijlpaal voor de rechtspraak op Curaçao en voor de FTAC. De uitspraak wordt in september 2023 verwacht.