Actueel Persbericht Publicatie -

De Fair Trade Authority Curaçao (FTAC) is de mededingingsautoriteit die toezicht houdt op de naleving van de Landsverordening inzake concurrentie, die vanaf 1 september 2017 van kracht is. De FTAC controleert of het kartelverbod, het verbod op misbruik van machtspositie en de meldingsplicht bij concentraties worden nageleefd.

Om deze taak te vervullen heeft de FTAC de bevoegdheid om onderzoek te verrichten en om overtredingen te sanctioneren. Maar de FTAC heeft ook de taak om voorlichting en advies te geven aan bedrijven, om preventief te zorgen dat de (nieuwe) concurrentieregels nageleefd worden.

Sinds de inwerkingtreding van de Landsverordening in 2017 heeft de FTAC veel tijd besteed aan het geven van voorlichting aan bedrijven, adviseurs en brancheverenigingen. Dit door middel van presentaties op maat aan groepen en/of individuele ondernemingen, Webinars, het beschikbaar stellen van voorlichtingsbrochures in alle drie de officiële talen en via onze website en aanwezigheid op sociale media platforms.

In het kader hiervan heeft de FTAC in oktober 2021 een volgende stap in haar voorlichtingsinspanningen gezet door een serie van geanimeerde voorlichtingsfilmpjes te lanceren.

Vandaag is de FTAC blij te kunnen aankondigen dat deze serie filmpjes wordt uitgebreid met een derde geanimeerd filmpje. Dit filmpje gaat in op de veelbesproken verbod op misbruik van een machtspositie. Wanneer heeft een onderneming een machtspositie ? Wanneer is er sprake van misbruik ? Met deze animaties beoogt de FTAC een breder publiek te informeren over haar taken en bevoegdheden.

De FTAC nodigt u uit om deze video hier beneden te bekijken: