Persbericht -

De Fair Trade Authority Curacao (FTAC) heeft in 2018 vier overtredingen van de Landsverordening inzake concurrentie beëindigd, zo blijkt uit het net gepubliceerde jaarverslag 2018 van de FTAC.

De overtredingen werden begaan door de brancheverenigingen van architecten- en ingenieurs, huisartsen en medisch specialisten. De besluiten waarin overtredingen van deze verenigingen zijn vastgesteld, zijn gepubliceerd op de FTAC-website. Een vierde overtreding betreft een vereniging in de financiële sector, hierover zal binnenkort door de FTAC worden gepubliceerd.

De FTAC heeft de kartelovertredingen kunnen beëindigen zonder boete op te leggen. De FTAC legt in het jaarverslag uit dat zij in 2018 de voorkeur gaf aan guidance en vrijwillige aanpassing. Bedrijven en brancheverenigingen dienden daarvoor wel openheid van zaken te geven, mee te werken en gedragingen aan te passen aan de concurrentieregels waar nodig. Voor bedrijven en brancheverenigingen die niet zelf naar de FTAC toekomen of niet meewerken, geldt dat de FTAC handhavend kan optreden, onder andere met boetes. De FTAC heeft in haar agenda voor 2019 laten weten deze handhavingsstrategie aan te scherpen en zeker in zaken betreffende een hardcore overtreding niet zonder meer te besluiten tot een afdoening zonder boeteoplegging.

De FTAC wijst in het jaarverslag verder vanuit haar adviestaak op overheidsregulering die beperkend kan werken voor de concurrentie. Zij ontvangt hier veel signalen over vanuit de maatschappij. De FTAC noemt voorbeelden van verouderde prijsregulering en aanbodregulering. De FTAC pleit niet voor het afschaffen van alle regulering, maar wijst wel op de risico’s en nadelen, die sterk vergroot worden als regulering niet regelmatig wordt aangepast aan marktontwikkelingen. De FTAC adviseert:

  • de doelstelling en effectiviteit van bestaande regels te analyseren;
  • de basis van de prijsvaststelling te evalueren; en
  • transparantie te betrachten in de uitvoering.

De FTAC juicht toe dat er in 2018 een Landsbesluit aanbestedingsregels in werking is getreden. Aanbestedingsregels kunnen leiden tot een level playing field voor ondernemingen die inschrijven op overheidsopdrachten. De FTAC ontving echter wel signalen dat ministeries relatief vaak zouden afwijken van de geldende aanbestedingsregels. De FTAC pleit voor transparantie bij afwijkingen van de regels, zodat hier publiekelijk verantwoording over kan worden afgelegd. Afwijken van de aanbestedingsregels zou enkel in uitzonderlijke omstandigheden moeten plaatsvinden.

Ten slotte legt de FTAC in haar jaarverslag financiële verantwoording af over haar werkzaamheden in 2018. De organisatie is in 2018 binnen haar budget gebleven en heeft een goedkeurende controleverklaring verkregen van de accountant.

Wilt u naar aanleiding van dit nieuwsbericht meer weten? Neem dan contact op met de FTAC. Email: info@ftac.cw, telefoon: +5999 461 00 67