Persbericht -

De branchevereniging voor medisch specialisten in Curaçao, de Vereniging van Medisch Specialisten Curacao (VMSC), heeft na interventie van de FTAC een voornemen tot collectieve prijsvaststelling voor particulier verzekerde patiënten teruggedraaid.

De bij de VMSC aangesloten specialisten bieden zorg aan patiënten met een basisverzekering bij de SVB en aan patiënten met een particuliere verzekering bij private verzekeringsmaatschappijen. De tarieven voor patiënten verzekerd bij de SVB zijn gereguleerd, en komen tot stand in onderhandeling tussen de VMSC, de SVB en de overheid.

Tot medio 2015 kwamen de vergoedingen voor particulier verzekerden op dezelfde manier tot stand op basis van een Landsbesluit dat de medische tarieven voor particulier verzekerden regelde (PB 1986, no. 20). Sinds dit landsbesluit medio 2015 is ingetrokken, zijn de specialisten vrij om hun eigen tarieven te bepalen voor particulier verzekerden. Met de intreding van de verboden van de Landsverordening inzake concurrentie per 1 september 2017 mogen de specialisten, bij gebrek aan prijsregulering, ook geen onderlinge afspraken meer maken over tarieven en vergoedingen.

De Curaçao and Bonaire Insurance Association (CBIA) heeft in een klacht de FTAC gewezen op het voornemen van de specialisten-vereniging om collectief de maximumtarieven voor particulier verzekerden te verhogen. Na een gesprek tussen de FTAC en de VMSC heeft de VMSC besloten om dit besluit in te trekken.

De FTAC is tot de conclusie gekomen dat het besluit van de VMSC om als collectief de maximumtarieven voor particulier verzekerden vast te stellen in strijd is met de concurrentieregels. Gezien de omstandigheden van de zaak achtte de FTAC een informele afhandeling het meest passend, en waren nadere maatregelen als bijvoorbeeld een boete niet nodig. De FTAC zal de afspraak monitoren en kan maatregelen, zoals een boete, opleggen als de VMSC zich niet zou houden aan de afspraak.

FTAC-voorzitter Alberto “Chos” Romero: “De Landsverordening inzake concurrentie is van toepassing op alle bedrijven, vrije beroepsbeoefenaars en brancheverenigingen die actief zijn in Curaçao, hierbij maakt de FTAC geen onderscheid. En een besluit om collectief maximumprijzen vast te stellen via een branchevereniging is altijd verboden onder het kartelverbod als er geen wettelijke uitzondering is gemaakt. In dit geval was de prijsregulering voor specialistentarieven voor particulier verzekerden ingetrokken door de overheid. Maximale prijzen of adviesprijzen kunnen hetzelfde effect hebben als vaste prijzen, ze kunnen de concurrentie beperken. De FTAC handhaaft dan overtredingen van de regels, zeker als er bij haar een klacht is ingediend. De FTAC roept andere brancheverenigingen op ook hun afspraken aan te passen aan de concurrentieregels, en bij twijfel guidance te vragen van de FTAC.”

Het volledige besluit van de FTAC is terug te vinden op de website. Klik hier om het besluit te lezen.

De FTAC houdt toezicht op de in september 2017 in werking getreden concurrentieregels van de Landsverordening inzake concurrentie, in het bijzonder het kartelverbod en het verbod op misbruik van een machtspositie. Het kartelverbod houdt onder meer in dat concurrerende bedrijven geen afspraken mogen maken over verkoopprijzen, en brancheverenigingen geen besluiten mogen nemen om collectief bepaalde verkoopprijzen te hanteren. Dergelijke afspraken leiden namelijk doorgaans tot hogere prijzen voor consumenten. De FTAC stelt geen prijzen vast, in een niet door de overheid gereguleerde markt is het aan individuele bedrijven zelf om hun verkoopprijs te bepalen.

Tips over mogelijke overtredingen van de concurrentieregels kunnen gemeld worden bij de FTAC via info@ftac.cw of door langs te komen bij het kantoor van de FTAC aan Pietermaai 6.

Wilt u naar aanleiding van dit nieuwsbericht meer weten? Neem dan contact op met info@ftac.cw of telefoon:+5999 461 00 67

Klek akí pa e tradukshon di e komunikado di prensa akí na papiamentu