Beschikking Overige Persbericht Publicatie -

Op 4 december 2020 heeft de FTAC beschikt op de klacht ingediend tegen KLM en TUI. De klager verzocht de FTAC om handhavend op te treden tegen KLM en TUI omdat deze ondernemingen volgens de klager a. concurrentiebeperkende afspraken maken als bedoeld in artikel 3.1 van de Landsverordening inzake concurrentie en/of b. misbruik maken van hun machtspositie als bedoeld in artikel 4.1 van de Landsverordening inzake concurrentie.

De FTAC komt tot de conclusie dat de klager geen belanghebbende is in de zin van de Landsverordening inzake concurrentie omdat klager geen persoonlijk en onderscheidend belang heeft bij een beschikking van de FTAC. Volgens de FTAC is de klager één van vele klanten van KLM en/of TUI. Uit de klacht blijkt niet hoe klager, anders dan de andere klanten van KLM en/of TUI, persoonlijk wordt getroffen in zijn belang door de prijsvorming van deze luchtvaartmaatschappijen.

Daarnaast acht de FTAC de klacht onvoldoende onderbouwd omdat klager geen relevante gegevens en/of bescheiden heeft verstrekt ter ondersteuning van zijn klacht.

De FTAC beschouwt de klacht daardoor niet als een aanvraag in de zin van artikel 6.1, lid 3 en 4, van de Landsverordening inzake concurrentie en zal deze niet verder als zodanig in behandeling nemen.

Het volledige besluit van de FTAC is hier terug te vinden.

Klacht of Signaal

De FTAC kent 2 manieren waarop derden de aandacht van de FTAC op bepaalde zaken kunnen vestigen.

Allereerst door het indienen van een tip of een signaal. Het indienen van een tip of signaal kan door eenieder en is vormvrij en desgewenst anoniem. De FTAC kan alleen wel meer met een signaal als het signaal goed onderbouwd is. De FTAC ontvangt daarom bij voorkeur ondersteunende documenten bij een signaal. Hier staat tegenover dat de FTAC een zeker discretionaire bevoegdheid heeft om een tip of signaal al dan niet te onderzoeken. Hoe de FTAC invulling geeft aan deze bevoegdheid wordt uiteengezet in het prioriteitenbeleid van de FTAC zoals dat op de website is gepubliceerd. Zie https://ftac.cw/ftac-stelt-prioriteitenbeleid-vast/.

De tweede manier om een concurrentieprobleem te melden bij de FTAC is door indiening van een formele klacht. In tegenstelling tot het indienen van de tip of signaal is het indienen van een klacht niet vormvrij. Alleen op basis van een volledig en juist ingevuld klachtenformulier neemt de  FTAC een klacht in behandeling. Het voordeel daarvan is dat de FTAC verplicht is om dan een besluit te nemen over het gemelde concurrentieprobleem De indiener dient daarvoor volgens de Landsverordening inzake concurrentie echter wel “belanghebbende” te zijn.

Het klachtformulier is tevens de van de FTAC website beschikbaar. Zie https://ftac.cw/wp-content/uploads/2018/01/20180104-Formulier-indiening-van-klacht.pdf of in word-format https://ftac.cw/wp-content/uploads/2018/06/20180104-Formulier-Klacht-Mogelijke-Overtreding.docx.